Chráněná území na Boleslavsku


Přírodní parky: Maloplošná chráněná území: Slepeč
Čížovky Bažantnice u Loukova Podhradská tůň Stará Jizera
Chlum Černý Orel Radouč Velký Radechov
Jabkenicko Klokočka Rečkov Vrch Baba u Kosmonos
Lom u Chrástu Skalní Sruby Jizery Vrch Káčov


Výše uvedené snímky vyfotografoval Vít RýdlPřírodní klenoty Lomu u Chrástu

MALOPLOŠNÉ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ (OG ÚSES Mladá Boleslav)

Název: LOM U CHRÁSTU (mapa)

Kategorie ochrany: PP

Vyhlášeno: vyhláška ONV Mladá Boleslav ze dne 17.4. 1984

Číslo map. listu 1 : 10 000 : 13-11-04 /51

Číslo map. listu 1 : 25 000 : 13-112

Číslo map. listu 1 : 50 000 : 13-11

Katastrální území: Chrást

Plocha v ha: 1,469 ha

Nadmořská výška: 210 - 232 m

Bioregion: 1.4 Benátecký

Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty:

Přírodní památka “Lom u Chrástu” byla vyhlášena k ochraně naleziště významných křídových fosílií v lomové stěně: např. Trigonia limbata, Lima multicostata, Pecten curvatus, Inoceramus lamarcki. Chráněn je i důležitý stratigrafický profil, kde jsou zachovány hranice mezi vrstvami středního turonu.

Opuštěný jámový lom s kolmými stěnami o výšce 8 m, rozměrů 100 x 40 m byl založen v mořských uloženinách. Je zde zachován jeden nejúplnějších středoturonských profilů typického jizerského vývoje uloženin české křídy. Jsou zde vápence, vápnité pískovce a pískovce. Půdy jsou hnědé a rendziny na pískovcích. Vlastní plochu lomu pokrývá pouze odvalový materiál s vysokým podílem písku, dochází k vývoji chudých písčitovápnitých půd. Plocha lomu je bezlesá, dochází však k rychlému zarůstání především břízou. Území je botanicky a zoologicky nevýznamné.

Ohrožení a návrh péče:

V posledních letech dochází k silnému zarůstání lokality a ta získává charakter refugia pro drobnou faunu. Bylo by vhodné uskutečňovat občasné asanační zásahy a odstraňovat dřeviny a křoviny z blízkosti sv. části lomové stěny.


na úvodní stránku